Vergunningen aangevraagd

Op maandag 14 september 2015 is de aanvraag voor de Flora en Fauna-wet ontheffing ingediend bij de Rijksoverheid en is de Natuurbeschermingswet vergunning ingediend bij de provincie Drenthe.
En op donderdag 17 september 2015 is de Omgevingsvergunning (Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht oftewel de Wabo) ingediend bij de gemeenten Aa- en Hunze en Borger-Odoorn.

Inmiddels heeft het ministerie van Economische Zaken het Milieueffectrapport (MER) en het Voorontwerp Inpassingsplan (VO-IP)openbaar gemaakt via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Wettelijke adviseurs als relevante gemeenten, provincies, waterschappen en beheerders van kabels en leidingen hebben nu de gelegenheid te reageren op het MER en het VO_IP.
Rekeninghoudend met deze adviezen zal het ministerie van Economische Zaken het voorlopige plan omvormen tot een ontwerp-inpassingsplan.

Dit ontwerp inpassingsplan zal, samen met alle ontwerpvergunningen,de ontwerp-ontheffing van de Flora- en Fauna wet en het MER , eind 2015 of begin 2016 ter inzage worden gelegd.
Gedurende een inspraaktermijn van 6 weken wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de besluiten.
De inspraak termijn zal worden aangekondigd op deze website, op de site van RVO en in de huis-aan-huisbladen