Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Kennisgeving

Voorbereidingsbesluit windpark De Drentse Monden – Oostermoer, ministerie van Economische Zaken en ministerie van Infrastructuur en Milieu

Voorbereidingsbesluit

De minister van Economische Zaken (hierna: EZ) en de minister van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) bereiden een (rijks)inpassingsplan voor. Hierin zal het plangebied voor het windpark De Drentse Monden – Oostermoer worden vastgelegd.
Dit voorbereidingsbesluit gaat over het realiseren van een windpark van 150 MW binnen de gemeente Aa en Hunze en de gemeente Borger-Odoorn. Met dit windpark wordt een bijdrage geleverd aan de doelstelling om in Nederland meer duurzame energie te produceren. Het initiatief sluit aan bij de doelen van het nationale en internationale milieubeleid dat gericht is op het toepassen van duurzame energie en het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Het plangebied van het voorbereidingsbesluit is vastgelegd op kaart. Het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt, is gebaseerd op het vrijhouden van een zone rond de geplande windturbines waarbinnen nieuwe geluidgevoelige objecten onwenselijk zijn. Daarnaast zijn eventuele nieuwe overige bouwwerken onwenselijk in verband met externe veiligheidsrisico’s en mogelijkheden voor het realiseren van infrastructuur benodigd voor het project. In het voorbereidingsbesluit is alleen het gebied opgenomen voor de realisatie van het nieuwe windpark, met een zone die voldoende groot is om te kunnen voldoen aan de wettelijke geluidsnormering. De bestaande bebouwingslinten vallen grotendeels buiten het gebied van het voorbereidingsbesluit, om onevenredige belemmeringen voor omwonenden voorkomen. Een complete motivering van de definitieve locaties van het windpark zal te zijner tijd worden opgenomen in de toelichting bij het inpassingsplan. In het kader van de wettelijke procedure zal te zijner tijd een ontwerp-inpassingsplan ter inzage worden gelegd. Eenieder kan dan op alle aspecten van het windpark en de gemaakte keuzes een zienswijze indienen. De keuzes die ten grondslag liggen aan de zone die in dit voorbereidingsbesluit is opgenomen, zijn niet bindend voor het inpassingsplan. Het gebied in het voorbereidingsbesluit dient als reservering, maar met dit besluit worden geen onomkeerbare beslissingen over het windpark genomen.

Als gemeenten een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor bouwen of voor overige werken en werkzaamheden, die op dit gebied betrekking heeft, dan moet bij het behandelen van die aanvraag rekening worden gehouden met dit voorbereidingsbesluit. Dat kan betekenen dat de aanvraag moet worden aangehouden. Om te voorkomen dat het gebied minder geschikt wordt voor het project, kunnen sommige nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bovendien alleen nog maar plaatsvinden nadat hiervoor een specifieke omgevingsvergunning is verleend. Het precieze gebied waarvoor deze beperking geldt, is aangegeven op de kaart bij het voorbereidingsbesluit.

Het besluit en de kaart liggen met ingang van maandag 18 mei 2015 tot en met maandag 29 juni 2015 tijdens reguliere openingstijden ter inzage bij: 
 – Gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, Gieten, 9461 BH
– Gemeente Borger-Odoorn, Hoofdstraat 50, Exloo, 7875 AD
– Gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, Stadskanaal, 9501 SZ
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op maandag 18 mei 2015 en geldt voor 1 jaar. Het voorbereidingsbesluit is ook gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en tevens beschikbaar via www.bureau-energieprojecten.nl.
Het is niet mogelijk om tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen. Dit volgt uit artikel 8:5, eerste lid, in samenhang met artikel 7:1, eerste lid, en artikel 1 van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht.

Vaststelling Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Op de website van het Bureau Energieprojecten is de (door de ministers van EZ en I&M) vastgestelde definitieve versie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) openbaar gemaakt. Deze NRD heeft in 2011 en 2012 in concept ter visie gelegen.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.