Milieueffectrapport (MER) windpark opgesteld

Ten behoeve van het inpassingsplan voor het windpark is een milieueffectrapport (MER) opgesteld door het onderzoeksbureau Pondera Consult B.V. 
In opdracht van de betrokken ministeries en de initiatiefnemers zijn de effecten van het windpark op thema’s als geluid, slagschaduw, flora en fauna, archeologie, water en bodem, landschap, elektriciteitsopbrengst en vermeden schadelijke emissies onderzocht. ook zijn de effecten van verschillende formaten en typen turbines op verschillende locaties onderzocht en met elkaar vergeleken.
Het rapport wordt momenteel getoetst door de Commissie voor de m.e.r. en wordt tegelijk met het ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd.