Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Geachte bewoner van de Drentse Veenkoloniën,
Hierbij informeren wij u over besluiten die genomen zijn over het windpark De Drentse Monden en Oostermoer in de Veenkoloniën, in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze.

Wat zijn de uitgangspunten?

Na overleg tussen het Rijk, de provincie Drenthe, gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal en de initiatiefnemers van het windpark heeft de Minister van Economische Zaken besloten dat de procedure voor het inpassingsplan wordt gestart voor een windpark van 150 megawatt (MW).
Hiermee is de omvang van windmolenpark De Drentse Mondenen Oostermoer teruggebracht van 255 MW (in 2013) naar 150 MW.

Waarom dit windpark?

De doelstelling van het Kabinet is 14% duurzame energie in 2020. Windenergie is een belangrijke en goedkope vorm van energie om die doelstelling te bereiken. Rijk, provincies, de windenergiesector en natuur- en milieuorganisaties hebben met elkaar afgesproken om in 2020 6.000 megawatt aan windenergie op land te realiseren. De afspraak is een onderdeel van het Energieakkoord.
Het Rijk heeft in overleg met de provincies 11 gebieden aangewezen die geschikt zijn voor windparken van minimaal 100 MW. Het gebied in de Drentse Veenkoloniën in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze is er daar één van.

Wat gaat er nu gebeuren?

Omgevingsraad

Overheid en initiatiefnemers vinden het belangrijk met u in gesprek te gaan over hoe we u het best kunnen betrekken bij de vervolgstappen van de ontwikkeling van het windpark. U kunt dan denken aan hoe u geïnformeerd wilt worden, maar ook hoe de omgeving kan meeprofiteren van het windpark, bijvoorbeeld als mede-eigenaar of via een gebiedsfonds waaruit voorzieningen voor het gebied worden betaald.
Om hier invulling aan te geven wordt gedacht aan het instellen van een Omgevingsraad.

Meer weten?

Alle officiële informatie over de milieueffectrapportages, onderzoeken en besluitvorming windpark De Drentse Monden en Oostermoer kunt u terugvinden op de websites:
www.bureau-energieprojecten.nl 
en
https://www.drentsemondenoostermoer.nl

Het ministerie van Economische Zaken, mei 2015