Rijkscoördinatieregeling en -inpassingsplan

De Rijksoverheid kan bij projecten van nationaal belang de besluitvorming coördineren. Projecten op het gebied van energie-infrastructuur die van nationaal belang zijn, worden gecoördineerd door de minister van Economische Zaken (EZ). Windparken groter dan 100 MW vallen automatisch onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR).

Voor de meeste projecten is een ruimtelijk besluit nodig waarmee ‘het project planologisch mogelijk wordt gemaakt’. Dat wil zeggen dat het bestemmingsplan moet worden aangepast. Bij de RCR gaat dit via een Rijksinpassingsplan. In feite is dit een bestemmingsplan dat door de rijksoverheid wordt vastgesteld in plaats van door de gemeenteraad. Om een Rijksinpassingsplan te kunnen maken wordt doorgaans een milieueffectrapport (MER)  opgesteld. Op het ontwerp Rijksinpassingsplan is er de mogelijkheid van inspraak.

Als de Rijkscoördinatieregeling van toepassing is, worden alle concept besluiten (vergunningen en ontheffingen) die voor het project nodig zijn, samen met het MER en het ontwerp Rijksinpassingsplan meestal in één keer in ontwerp ter inzage gelegd. Iedereen kan dan zijn zienswijzen geven over al die besluiten. De overheden nemen de definitieve besluiten ook weer tegelijkertijd, rekening houdend met de ontvangen adviezen en zienswijzen. Als een belanghebbende burger of organisatie het niet eens is met een of meerdere besluiten, kan hij beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Klik hier voor de brochure  Rijkscoördinatieregeling.