Planschade

Planschade is zowel vermogensschade als inkomensschade, die ontstaan na wijziging van de planologie, zoals bij het vaststellen van een inpassingsplan. Bij gebleken planschade heeft u recht op een tegemoetkoming. Daarbij blijft het zogeheten maatschappelijk risico (2% van de waarde van onroerend goed) voor eigen rekening.

Planschade aanvragen?
U kunt uw aanvraag voor tegemoetkoming tot vijf jaar nadat het inpassingsplan onherroepelijk is geworden indienen bij uw eigen gemeente. De gemeente stuurt de aanvraag door naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Zie daarvoor de websites van de gemeenten.
Gemeente Borger – Odoorn
Gemeente Aa en Hunze
Gemeente Stadskanaal

Procedure
RVO vraagt over uw aanvraag advies aan een onafhankelijk adviseur die een hoorzitting organiseert en de hoogte van de tegemoetkoming onderbouwt in een conceptadvies. U kunt een reactie geven op dit conceptadvies. Daarna brengt de adviseur een definitief advies uit, dat RVO gebruikt voor een beschikking. Deze procedure neemt ongeveer een half jaar in beslag.

Mocht u het met de beslissing van RVO niet eens zijn dan kunt u daartegen nog bezwaar maken en daarna nog beroep instellen.
Meer informatie leest u hier.