MER

Een Milieueffectrapport (MER) brengt de milieugevolgen van een plan in beeld voordat het besluit over het plan wordt genomen. Zo kan de overheid die het besluit neemt (het bevoegd gezag) de milieugevolgen bij haar afwegingen betrekken.

Voordat een MER onderzoek start wordt gekeken wat er precies onderzocht moet worden. Dit staat in de Concept Notitie Reikwijdte en detailniveau Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Hierna wordt begonnen met het opstellen van het milieueffectrapport. Dit rapport bestaat uit twee onderdelen: een plan-MER en een project-MER. Het plan-MER deel onderzoekt de geschiktheid van het plangebied voor de vestiging van een windpark.    

Inmiddels is het milieueffectrapport afgerond en ligt deze ter inzage . U kunt het rapport – en alle andere stukken- inzien op www.bureau-energieprojecten.nl.

2014-06-29_11-06-29Uit dit en het eerdere onderzoek voor de Structuurvisie Windenergie op Land van het Rijk, blijkt dat het gebied in beginsel geschikt is voor een windpark groter dan 100 MW. Het project-MER onderzoekt de effecten van de beoogde windmolenlocaties.