Nieuws

 

Nieuws over het Gebiedspakket

In de zienswijzen hebben bewoners zorgen geuit over geluid, slagschaduw en eventuele effecten van de windmolens op hun gezondheid. Ook zijn er vragen gesteld over de waarde van woningen en . . .

 

Stand van zaken rondom het windpark

Stand van zaken rondom het windpark In de periode van 4 maart tot en met 20 april 2016 hebben de ontwerpbesluiten ter inzage gelegen. Rondom deze terinzagelegging heeft het ministerie van . . .

 

Eindadvies Commissie m.e.r.

Het ministerie van Economische Zaken stelt een rijksinpassingsplan op voor het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Voor de onderbouwing van dit plan moet een planMER worden opgesteld waarin de . . .

 

Gebiedscoördinator

Titian Oterdoom van het bureau Elzinga & Oterdoom Procesmanagement heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, de provincie Drenthe en de initiatiefnemers van het windpark het rapport “Verkenning . . .