Windenergie in Nederland

Nederland stapt over op duurzame energie. Windenergie is daarvan een belangrijk onderdeel. In 2020 dient 14% van de energie in Nederland afkomstig te zijn van duurzame energiebronnen. Een groot deel van deze energie moet uit wind komen. Het gaat dan om 6.000 megawatt (MW ) windenergie op land. Om deze doelstellingen te kunnen halen hebben Rijk en provincies afspraken gemaakt.

 2014-06-29_10-05-15

Afbeelding uit Structuurvisie Windenergie op land

2014-06-29_10-20-32Deze afspraken staan in de Structuurvisie Windenergie op land, die het kabinet in maart 2014 heeft vastgesteld. In het Energieakkoord is dit onderstreept en is de doelstelling vastgesteld op 16% duurzame energie in 2023.

In de Structuurvisie Windenergie op land heeft het Rijk na overleg met de provincies 11 gebieden aangewezen die het meest geschikt zijn voor windmolenparken (groter dan 100 megawatt). In deze gebieden waait het relatief vaak en hard.

Het gebied waar Windpark De Drentse Monden en Oostermoer wordt ontwikkeld is één van die 11 gebieden. Verder hebben Rijk en provincies afgesproken welke bijdrage per provincie wordt geleverd aan het behalen van de landelijke doelstelling. Voor Drenthe is dit aandeel 285,5 MW.

De Rijksoverheid coördineert de besluitvorming bij windprojecten groter dan 100 megawatt. Zo ook bij Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Dit betekent dat het Rijk verantwoordelijk is voor het inpassingsplan in Drenthe. Bij deze procedure maakt het Rijk een inpassingsplan en coördineert zij de vergunningverlening.