Kaders

 

cloud-01

 

Kaders van het Rijk voor Windpark De Drentse Monden en Oostermoer:

Naast deze kaders zal het Rijk bij besluitvorming omtrent het inpassingsplan alle relevante belangen meewegen, waaronder de business case, de gebieden uit de gebiedsvisie, de inzichten uit het milieueffectenonderzoek, de resultaten van het draagvlakonderzoek, de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 en de afspraken tussen Rijk en IPO over windenergie (2013).