Het Gebiedsfonds

De initiatiefnemers vinden het net als de overheid belangrijk dat iedereen in de regio, en in het bijzonder de omwonenden, kan meeprofiteren van het windpark. Het Rijk, de provincie Drenthe en de initiatiefnemers zetten zich in om een gebiedsfonds te ontwikkelen dat bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving en versterking van de lokale economie in de Drentse Veenkoloniën. De provincie Drenthe, de initiatiefnemers en het Rijk willen graag – samen met u, ondernemers en maatschappelijke organisaties – de plannen en ideeën verder uitwerken.

Het gebiedsfonds is een jaarlijkse geldstroom waarmee omwonenden de leefbaarheid in het gebied kunnen verbeteren. Daarbij valt te denken aan een revolverend fonds (geleend geld uit het fonds wordt terugbetaald zodat het weer kan worden uitgeleend) voor zonnepanelen, isolatiemaatregelen, internetverbindingen, ledverlichting in straatlantaarns, groenvoorzieningen en nog veel meer. Bewoners van het gebied rondom de windmolens bepalen zelf wat zij hiermee doen. Dit geld komt van de provincie Drenthe en de initiatiefnemers van het windpark. Bij vrijwel alle windmolens in Nederland wordt een dergelijk fonds gemaakt. Zo delen inwoners in de opbrengsten.

De provincie stopt er 180.000 euro per jaar in. Dit gebeurt vanaf 2018 en dan tien jaar lang.

De initiatiefnemers betalen voor een periode van 15 jaar het bovenwettelijke bedrag van 0,50 euro per opgewekte MWh per jaar aan het gebiedsfonds. Dit is conform de NWEA-gedragscode Wind op Land. De exacte jaarlijkse bijdrage aan het gebiedsfonds hangt dus af van hoeveel de windturbines in het afgelopen jaar hebben opgewekt.

Als rekenvoorbeeld nemen we de verwachte opbrengst van de windturbines. Met 15 miljoen kilowattuur (kWh) per windturbine is dat 675.000.000 kWh per jaar. 
Een megawattuur is 1000 kilowattuur, dus dat is 675.000 MWh per jaar.
Dat wordt vermenigvuldigd met 50 cent en betekent een jaarlijkse bijdrage van 337.500 euro aan het gebiedsfonds. 

Wat kunnen we zoal doen met het gebiedsfonds?

Er zijn veel mogelijkheden. Het geld gebruiken om woningen te isoleren, is een duidelijk voorbeeld. Maar het kan ook worden gebruikt om een dorpshuis elk jaar financieel te steunen of zonnepanelen op een school te leggen. Het kan worden gebruikt om snel internet aan te leggen in een gebied waar dat anders niet zo snel gebeurt. Ook zijn er plaatsen waar wordt besloten (een deel van) het geld te verdelen onder de mensen die dichtbij de windmolens wonen. Die bewoners krijgen dan elk jaar een bedrag op hun bankrekening bijgeschreven.

Allerlei ideeën zijn welkom. De provincie Drenthe coördineert het opzetten van het gebiedsfonds, dus u kunt via post@drenthe.nl daarmee contact zoeken. Het doel is dat een bestuur van het fonds met daarin de belangrijkste stem voor de inwoners zelf bepaalt wat er met het geld gebeurt.