Actueel

20 september 2016
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer stap verder in besluitvorming

In de Veenkoloniën komt een windpark met 45 windturbines. Minister Kamp van Economische Zaken heeft vandaag een besluit genomen over hoe het inpassingsplan en de omgevingsvergunning voor het windpark De Drentse Monden en Oostermoer er uit zal komen te zien. Dat schrijft hij op 19 september in een brief aan de Tweede Kamer. Windenergiepark De Drentse […]

4 juli 2016
Stand van zaken rondom het windpark

In de periode van 4 maart tot en met 20 april 2016 hebben de ontwerpbesluiten ter inzage gelegen. Rondom deze terinzagelegging heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) in de periode van 21 maart tot en met 12 april 2016 diverse spreekuren georganiseerd. Tijdens deze spreekuren konden bewoners in kleine groepen in gesprek met medewerkers van […]

13 juni 2016
Eindadvies Commissie m.e.r.

Het ministerie van Economische Zaken stelt een rijksinpassingsplan op voor het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Voor de onderbouwing van dit plan moet een planMER worden opgesteld waarin de milieueffecten worden onderzocht. Het planMER moet op inhoud en kwaliteit worden getoetst door de onafhankelijke Commissie m.e.r. die daarop advies uitbrengt.   De commissie beperkt zich bij haar advisering […]

7 april 2016
Visualisatie Windmolenpark Drentse Monden en Oostermoer

Met onderstaande link kunt u vanaf een aantal vastgestelde plaatsen door het landschap bewegen en zo een indruk krijgen van het windpark. Bekijk de visualisatie hier.

6 april 2016
Kennisgeving Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Op 4 maart 2016 start de zienswijzeprocedure. U kunt vanaf die datum tot en met 20 april 2016 het ontwerp-inpassingsplan, de overige ontwerpbesluiten van deze fase, het MER en de andere onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Ook zijn ze in die periode op papier in te zien in de gemeentehuizen van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en […]

21 maart 2016
Informatie windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Met deze brief informeren wij u over het windpark De Drentse Monden en Oostermoer in de Veenkoloniën, in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze.  Lees verder

11 december 2015
Brief minister Kamp aan de Vaste Kamercommissie van Energie

Onderstaand een brief van minister Kamp aan de vaste Kamercommissie van Energie over de bevindingen van gebiedscoördinator. 

Verkenning gebiedscoördinator Windpark Drentse Monden en Oostermoer

Op welke wijze willen bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties geïnformeerd en betrokken worden bij de invulling van de communicatie in het kader van windpark De Drentse Monden en Oostermoer.  

18 november 2015
Tussentijds toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Duurzame Energieproductie Exloërmond BV, Raedthuys Windenergie BV en Windpark Ooster- moer Exploitatie BV willen samen een windpark realiseren in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Het park ligt in het Drentse veenkoloniale gebied. Het park zal bestaan uit maximaal 50 turbines met een totaal vermogen van ongeveer 150 MW. Om het park ruimtelijk mogelijk […]

Persbericht: Milieueffecten windpark De Drentse Monden en Oostermoer goed beschreven

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor een windpark in De Drentse Monden en Oostermoer tussentijds beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft.     

Page 1 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17