Locatie en omvang

Locatie

windpark-ddmom-45-windturbines

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer komt zoals gezegd in het noordelijk deel van de Drentse Veenkoloniën. Zie ook de gebiedskaart hiernaast. 

Windmolens mogen niet zomaar overal worden geplaatst; er gelden strikte wettelijke normen en regels waaraan een windpark moet voldoen. Om te bepalen of de locaties waar windmolens komen ook binnen de wettelijke normen en regels vallen, is onderzoek nodig. Het gaat dan om een MER-onderzoek naar de effecten van verschillende opstellingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld onderzoek naar veiligheid, effecten op natuur en effecten van geluid en slagschaduw op de omgeving. Het MER-onderzoek voor het windpark is gebaseerd op een windmolenpark van 150 MW. De effecten van het toekomstige windpark worden hierdoor goed inzichtelijk gemaakt. 

Toelichting onderzoeksmodel

Uit het MER-onderzoek en het advies van het College van Rijksadviseurs volgt een inrichting van het windpark in de vorm van lijnstructuren parallel aan de lintbebouwing. De globale opstelling op deze kaart blijft daarom naar verwachting gelijk. Het Rijk neemt hierover de finale beslissing. In februari 2015 is bekend gemaakt met welk voorstel voor inrichting van het windmolenpark het proces voortgezet wordt. De opstellingsvariant waarmee de inpassingsprocedure wordt gestart gaat uit van 150 MW verdeeld over 50 molens van 3 MW in een opstelling van 7 lijnen.

Aanpassing omvang: van 50 naar 45 windmolens

Op 19 september 2016 is besloten door Minister Kamp van Economische Zaken dat er een rij van 5 windmolens komt te vervallen. De totale omvang van het windpark zal 45 windmolens bedragen.

Bron: Pondera Consult/initiatiefnemers de Drentse Monden en Oostermoer.